ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης νοσηλευτή. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1 Θέση Νοσηλευτή (πλήρης απασχόληση)

  • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

  • Επιθυμητά προσόντα:

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Γνώση χειρισμού η/υ

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση

  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1Γνώση αγγλικής γλώσσας10
2Γνώση χειρισμού η/υ10
3Μεταπτυχιακό20
4*Εμπειρία σχετική με τη θέση.30
7Συνέντευξη30
Σύνολο100

*6 μήνες: 10, 1 έτος: 20, 2 έτη: 30

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας www.sopsipatron.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 04/01/2021 ηλεκτρονικά στο e-mail sopsipatron@gmail.com.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
  4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
  5. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  7. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στο email sopsipatron@gmail.com.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας.

Παρακάτω επισυνάπτεται η αίτηση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο