Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Ψυχιάτρου στο Κέντρο Ημέρας Ψυχικά Πασχόντων του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320)  προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης έργου ενός/μίας (1) ΠΕ Ιατρού Ψυχίατρου για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, στη διεύθυνση του φορέα: Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74, ΤΚ 26222, Πάτρα με την ένδειξη «ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ» από Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2023.

Απαραίτητα Προσόντα:
  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τμήματος Ιατρικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής

  • Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου

  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

  • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες δομές γενικότερα θα συνεκτιμηθεί.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:
  1. Αίτηση για θέση εργασίας
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (εάν υπάρχουν)
  6. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
  7. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής
  8. Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
  9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  10. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου.
 1. Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

 
Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-13.00 στο τηλέφωνο 2610621273
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παξινός Θεόδωρος – Επιστ. Υπεύθυνος
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται σε φυσικό έντυπο στα γραφεία του συλλόγου, είτε ακολούθως:
https://sopsipatron.gr/wp-content/uploads/2023/10/ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ-ΚΗ-ΣΟΨΥ-ΠΑΤΡΑΣ-1.pdf 

  • Βαθμολογία Κριτηρίων

  Κριτήριο Σημαντικότητα
Κριτηρίου
Βαθμολόγηση
(σε αριθμό μορίων)
1 Πτυχίο   Κριτήριο On/Off  
2 Εμπειρία σχετική με τη θέση.     35
3 Γνώση χειρισμού Η/Υ   15
4 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας     15
5 Συνέντευξη     35
  Σύνολο     100
≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15, ≥2 έτη: 25, ≥3 έτη: 35 μόρια
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο