Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Ψυχιάτρου στο Κέντρο Ημέρας Ψυχικά Πασχόντων του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320)  προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης έργου ενός/μίας (1) ΠΕ Ιατρού Ψυχίατρου για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, στη διεύθυνση του φορέα: Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74, ΤΚ 26222, Πάτρα με την ένδειξη «ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ» από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.

Απαραίτητα Προσόντα:
   • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τμήματος Ιατρικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

   • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

   • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής

   • Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

   • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου

   • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

   • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες δομές γενικότερα θα συνεκτιμηθεί.

  Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:
    1. Αίτηση για θέση εργασίας
    2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
    3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
    4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
    5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (εάν υπάρχουν)
    6. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
    7. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής
    8. Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
    9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
    10. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου.
   1. Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

    
   Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

   Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-13.00 στο τηλέφωνο 2610621273
   Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παξινός Θεόδωρος – Επιστ. Υπεύθυνος

    

   Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται σε φυσικό έντυπο στα γραφεία του συλλόγου, είτε ακολούθως:
   https://sopsipatron.gr/wp-content/uploads/2023/10/ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ-ΚΗ-ΣΟΨΥ-ΠΑΤΡΑΣ-1.pdf 

    

     • Βαθμολογία Κριτηρίων

      Κριτήριο Σημαντικότητα
    Κριτηρίου
    Βαθμολόγηση
    (σε αριθμό μορίων)
    1 Πτυχίο   Κριτήριο On/Off  
    2 Εμπειρία σχετική με τη θέση.     35
    3 Γνώση χειρισμού Η/Υ   15
    4 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας     15
    5 Συνέντευξη     35
      Σύνολο     100
    ≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15, ≥2 έτη: 25, ≥3 έτη: 35 μόρια
     

    Μετάβαση στο περιεχόμενο