ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης νοσηλευτή, 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης εργοθεραπευτή, 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης κοινωνικού λειτουργού και 1 σύμβασης έργου ψυχιάτρου για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας, ως ακολούθως:

Α.        1 Θέση ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής (πλήρης απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο εργασίας.

 

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση

(σε αριθμό μορίων)

1 Πτυχίο Κριτήριο On/Off 20
2 Γνώση χειρισμού Η/Υ 10
3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 10
4 Μεταπτυχιακό δίπλωμα 15
5 Εμπειρία σχετική με τη θέση.

 

15
6 Συνέντευξη 30
Σύνολο 100

≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15

 

Β.        1 Θέση ΤΕ Εργοθεραπείας (πλήρης απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Εργοθεραπείας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

 

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση

(σε αριθμό μορίων)

1 Πτυχίο Κριτήριο On/Off 20
2 Γνώση χειρισμού Η/Υ 10
3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 10
4 Εμπειρία σχετική με τη θέση. 25
5 Συνέντευξη 35
Σύνολο 100

≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15, ≥2 έτη: 20, ≥3 έτη: 25 μόρια

 

Γ.        1 Θέση ΤΕ/ΠΕ Κοινωνικής εργασίας (μερική απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Τ.Ε. ή Π.Ε.  τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε χώρους εστίασης.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο εργασίας.

 

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση

(σε αριθμό μορίων)

1 Πτυχίο Κριτήριο On/Off 20
2 Γνώση χειρισμού Η/Υ 5
3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 5
4 Εμπειρία σχετική με τη θέση. 15
5 Εμπειρία σε χώρους εστίασης. 10
6 Μεταπτυχιακό δίπλωμα 15
7 Συνέντευξη 30
Σύνολο 100

≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15

 

Δ. 1 Θέση Ψυχιάτρου με Σύμβαση έργου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τμήματος Ιατρικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

 

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση

(σε αριθμό μορίων)

1 Πτυχίο Κριτήριο On/Off 20
2 Γνώση χειρισμού Η/Υ 10
3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 10
4 Εμπειρία σχετική με τη θέση. 25
5 Συνέντευξη 35
Σύνολο 100

≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15, ≥2 έτη: 20, ≥3 έτη: 25 μόρια

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγείας – ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74) από την Δευτέρα 14/01/2018 μέχρι και την Δευτέρα 21/01/2018.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 7. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 13.00-17.00 στο τηλέφωνο 2610621273

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω

Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας

Κανάρη 74 & Καραϊσκάκη, Πάτρα, Τ.Κ.: 26222

E-mail:sopsipatron@gmail.com

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο