ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία – Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Διοικητικού Υπαλλήλου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου (πλήρης απασχόληση)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης β’ κατηγορίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/ΑΚριτήριοΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1Μεταπτυχιακό20
2Σχετική Εμπειρία (Διοικητικού Υπαλλήλου)*30
3Ευχέρεια Χρήσης Η/Υ20
4Συνέντευξη30
Σύνολο100

*6 μήνες: 10, 1 έτος: 20, 2 έτη και άνω: 30

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας www.sopsipatron.gr) και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 23/12/2020 μέχρι και την Δευτέρα 04/01/2021 ηλεκτρονικά στο e-mail: sopsipatron@gmail.com.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 6. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε μέσω email: sopsipatron@gmail.com

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω, Καρολίδης Γεώργιος , Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας και Υπεύθυνος Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης.

Παρακάτω επισυνάπτεται η αίτηση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο