ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης κοινωνικού λειτουργού για την ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό για τη χρονική περίοδο έως 30/06/2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1 Θέση Κοινωνικού Λειτουργού  (πλήρης απασχόληση)

  • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής/ Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

  • Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση

Δίπλωμα οδήγησης β κατηγορίας

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση

  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1Πτυχίο10
2Μεταπτυχιακό10
3Δίπλωμα οδήγησης10
4Εμπειρία σχετική με τη θέση.30
5Συνέντευξη40
Σύνολο100

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας www.sopsipatron.gr ή στη γραμματεία) από την Δευτέρα 14/12/2020 μέχρι και την Κυριακή 20/12/2020 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (Κανάρη 74, Ταχ. Κωδ. 26222, Πάτρα).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
  4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
  5. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  7. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 15.00-17.00 στο τηλέφωνο 6942674354

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω – Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας.

Παρακάτω θα βρείτε επισυναπτόμενη την αίτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο