ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης ψυχιάτρου, καθώς και στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ψυχολόγου και νοσηλευτή για την ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κατ’ οίκον βοήθειας στον γενικό πληθυσμό για τη χρονική περίοδο 1/1/2021 έως 30/06/2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1 Θέση ψυχιάτρου (μερική απασχόληση)

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση

Εκπαίδευση σe ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1Πτυχίο10
2Μεταπτυχιακό20
3Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση10
4*Εμπειρία σχετική με τη θέση.30
7Συνέντευξη30
Σύνολο100

*6 μήνες: 10, 1 έτος: 20, 2 έτη: 30

1 Θέση ψυχολόγου (πλήρης απασχόληση)

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης τμήματος Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση

Εκπαίδευση σe ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1Πτυχίο10
2Μεταπτυχιακό20
3Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση10
4*Εμπειρία σχετική με τη θέση.30
7Συνέντευξη30
Σύνολο100

*6 μήνες: 10, 1 έτος: 20, 2 έτη: 30

1 Θέση Νοσηλευτή (πλήρης απασχόληση)

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση

Δίπλωμα οδήγησης β κατηγορίας

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1Πτυχίο10
2Μεταπτυχιακό20
3Δίπλωμα οδήγησης10
4*Εμπειρία σχετική με τη θέση.30
7Συνέντευξη30
Σύνολο100

*6 μήνες: 10, 1 έτος: 20, 2 έτη: 30

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας www.sopsipatron.gr ή στη γραμματεία) από την Παρασκευή 11/12/2020 μέχρι και την Κυριακή 20/12/2020 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (Κανάρη 74, Ταχ. Κωδ. 26332, Πάτρα).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και άδειας  χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας ψυχιατρικής (όπου είναι απαραίτητο).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 7. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 15.00-17.00 στο τηλέφωνο 6942674354

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω – Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας.

Παρακάτω θα βρείτε επισυναπτόμενη την αίτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο