ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης κοινωνικού λειτουργού για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας. Αναλυτικά:

1 Θέση Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρης απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

  • Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΣημαντικότητα ΚριτηρίουΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1ΠτυχίοΚριτήριο On/Off10
2Γνώση χειρισμού Η/Υ10
3Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.10
4*Εμπειρία σχετική με τη θέση.30
5Συνέντευξη40
Σύνολο100
≥ 6 μήνες: 10, ≥ 1 έτος: 20, ≥ 2 έτη: 30.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74) από την Δευτέρα 07/09/2020 μέχρι και την Παρασκευή 11/09/2020.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
  5. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  7. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 15.00-17.00 στο τηλέφωνο 2610621273

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο