ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης υπαλλήλου καθαριότητας για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας.

Η επιλογή της θέσης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση κοινωνικών κριτηρίων, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη αν το άτομο προέρχεται από ευαίσθητες/ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγείας – ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74) από την Πέμπτη 04/06/2020 μέχρι και την Τετάρτη 10/06/2020.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  4. Βεβαίωση ανεργίας, αν υπάρχει.
  5. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας, αν υπάρχει.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 15.00-16.00 στο τηλέφωνο 2610621273

Υπεύθυνο επικοινωνίας: Καρολίδης Γεώργιος, Οικονομολόγος

Μετάβαση στο περιεχόμενο