ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης βοηθού εργοθεραπευτή για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας. Αναλυτικά:

1 Θέση Δ.Ε. Βοηθός  Εργοθεραπείας (πλήρης απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τμήματος βοηθός Εργοθεραπείας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

  • Επιθυμητά προσόντα:

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

 

  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση

(σε αριθμό μορίων)

1 Πτυχίο Κριτήριο On/Off 20
2 Γνώση χειρισμού Η/Υ 10
3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 10
4 Εμπειρία σχετική με τη θέση.* 25
5 Συνέντευξη 35
Σύνολο 100

*≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15, ≥2 έτη: 20, ≥3 έτη: 25 μόρια

 

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγείας – ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74) από την Τετάρτη 6/02/2019 μέχρι και την Παρασκευή 15/02/2019.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  6. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 13.00-17.00 στο τηλέφωνο 2610621273

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω

Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας

Κανάρη 74 & Καραϊσκάκη, Πάτρα, Τ.Κ.: 26222

E-mail:sopsipatron@gmail.com

Επισυναπτόμενα έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΣΤΟΝ-ΣΟΨΥ-ΠΑΤΡΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο