ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης κοινωνικού λειτουργού & ψυχολόγου για την ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον γενικό πληθυσμό για τη χρονική περίοδο έως 30/04/2022 με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • 1 Θέση Κοινωνικού Λειτουργού  (πλήρης απασχόληση)

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής/ Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση αγγλικής γλώσσας  ή/και χειρισμού Η/Υ

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α     Κριτήριο                       Βαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)

1          Πτυχίο                                             –

2          Αγγλικά                                         5

3          Η/Υ                                                5

2          Μεταπτυχιακό                              20

3          Εμπειρία σχετική με τη θέση        30*

5          Συνέντευξη                                    40

Σύνολο                                                    100

*6μήνες: 10 μόρια, 1 χρόνος: 20 μόρια, 2 χρόνια: 30 μόρια

  • 1 θέση Ψυχολόγου (πλήρης απασχόληση)

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση αγγλικής γλώσσας  ή/και χειρισμού Η/Υ

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση

Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α     Κριτήριο                       Βαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)

1          Πτυχίο                                             –

2          Αγγλικά                                          5

3          Η/Υ                                                 5

4          Μεταπτυχιακό                               10

5          Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση     15

6          Εμπειρία σχετική με τη θέση        30*

7          Συνέντευξη                                    35

Σύνολο                                                    100

*6μήνες: 10 μόρια, 1 χρόνος: 20 μόρια, 2 χρόνια: 30 μόρια

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται στην ιστοσελίδα μας www.sopsipatron.gr ή στη γραμματεία) από την Τρίτη 4/1/2022 μέχρι και την Πέμπτη 13/1/2022 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (Κανάρη 74, Ταχ. Κωδ. 26222, Πάτρα).

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
  • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 15.00-17.00 στο τηλέφωνο 6942674354

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω – Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας.

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο