ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης πλήρους απασχόλησης ψυχολόγου για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας. Αναλυτικά:

1 Θέση Ψυχολόγου (πλήρης απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τμήματος Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη θέση.

Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

 • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΣημαντικότητα ΚριτηρίουΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1ΠτυχίοΚριτήριο On/Off
0
2Γνώση χειρισμού Η/Υ
5
3Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
5
4Μεταπτυχιακό δίπλωμα
15
5Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
20

Εμπειρία σχετική με τη θέση.*
20

Συνέντευξη
35

Σύνολο
100

*≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15, ≥2 έτη: 20

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγείας – ΣΟΨΥ Πάτρας και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά) από τη Πέμπτη 1/07/2021 μέχρι και τη Παρασκευή 16/07/2021.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

 1. Αίτηση για θέση εργασίας
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (εάν υπάρχουν)
 6. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εάν υπάρχει)
 7. Φωτοαντίγραφο έναρξης ή ολοκλήρωσης εκπαίδευσης σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (εάν υπάρχει).
 8. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 10. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-13.00 στο τηλέφωνο 2610621273

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω

Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας

Κανάρη 74 & Καραϊσκάκη, Πάτρα, Τ.Κ.: 26222

E-mail:sopsipatron@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο