ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί στη σύναψη 1 σύμβασης ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης πλήρους απασχόλησης εργοθεραπευτή ή βοηθού εργοθεραπευτή για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας. Αναλυτικά:

1 Θέση Τ.Ε. Εργοθεραπείας ή Δ.Ε. Βοηθός Εργοθεραπείας (πλήρης απασχόληση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τμήματος Εργοθεραπείας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τμήματος βοηθού Εργοθεραπείας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

  • Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη θέση.

  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/ΑΚριτήριοΣημαντικότητα ΚριτηρίουΒαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)
1Πτυχίο/ ΠιστοποίησηΚριτήριο On/Off20
2Γνώση χειρισμού Η/Υ10
3Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.10
4*Εμπειρία σχετική με τη θέση.25
7Συνέντευξη35
Σύνολο100

*≥6 μήνες: 10, ≥1 έτος: 15, ≥2 έτη: 20, ≥3 έτη: 25 μόρια

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (θα διατίθενται από την γραμματεία του Συλλόγου για τη Ψυχική Υγείας – ΣΟΨΥ Πάτρας (Κανάρη 74) και επισυνάπτεται παρακάτω) από την Τρίτη 11/05/2021 μέχρι και την Δευτέρα 24/05/2021.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
  4. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, – ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. – ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  6. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας (Ένσημα/ Συμβάσεις έργου)

Η επιλογή των θέσεων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, πρόσθετων προσόντων και κατόπιν συνέντευξης.

Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε:

Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-13.00 στο τηλέφωνο 2610621273
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πογιατζή Αρχόντω

Αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας
Κανάρη 74 & Καραϊσκάκη, Πάτρα, Τ.Κ.: 26222
E-mail:sopsipatron@gmail.com

Παρακάτω επισυνάπτεται η αίτηση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο