Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΨΥ Πάτρας συνεπικουρείται στο έργο του από τριμελή συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους:

1. Μανωλέσο Γεώργιο, Ψυχίατρος

2. Ανδριόπουλο  Ιωάννη, Ψυχίατρος

3. Πογιατζή Αρχόντω, Ψυχολόγος

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus